Guiding you..

RADHEKRISHNA!

Respect the GURU’S words.Be true to your GURU.Everyone feels that GURU is controlling them.It’s not true.GURU is guiding YOU to become perfect.

RADHEKRISHNA!

A human!

RADHEKRISHNA!

GURU doesn’t want anyone to be a robot.GURU wants everyone to be a human by logical thinking.Don’t misunderstand GURU’S words.Correct yourself.

RADHEKRISHNA!